Co to jest księga wieczysta?

Księga wieczysta to rejestr publiczny, który zawiera informacje o stanie prawnym nieruchomości. Główną funkcją księgi wieczystej jest ujawnienie i potwierdzenie praw własności oraz innych praw i obciążeń związanych z daną nieruchomością. Wpisy w księdze wieczystej korzystają z domniemania zgodności ze stanem faktycznym, co oznacza, że każdy może polegać na informacjach w niej zawartych. Księgi wieczyste są prowadzone przez wydziały ksiąg wieczystych w sądach rejonowych właściwych dla miejsca położenia nieruchomości.

Jak poprawnie czytać księgę wieczystą?

Księga wieczysta składa się z czterech działów. Dział I zawiera opis nieruchomości, w tym jej położenie, powierzchnię i rodzaj. Dział II obejmuje informacje o właścicielu lub współwłaścicielach nieruchomości. W dziale III wpisane są ograniczone prawa rzeczowe, takie jak służebności, hipoteki czy roszczenia. Dział IV natomiast zawiera wpisy dotyczące hipotek. Najistotniejsze dla potencjalnych nabywców nieruchomości są działy II i III, które pozwalają zweryfikować stan prawny nieruchomości i ewentualne obciążenia.

Gdzie bezpłatnie sprawdzić księgę wieczystą?

Od 2010 roku księgi wieczyste są prowadzone w formie elektronicznej. Dostęp do nich jest bezpłatny i możliwy poprzez stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości. Aby przeglądać księgę wieczystą, należy znać jej numer, który składa się z czterech członów: kodu wydziału sądu rejonowego, kodu nieruchomości, numeru księgi oraz cyfry kontrolnej. Numer ten można uzyskać od właściciela nieruchomości, w biurze nieruchomości lub w urzędzie gminy. Wgląd do księgi wieczystej pozwala na weryfikację stanu prawnego nieruchomości przed zawarciem transakcji.

Podsumowanie

Księga wieczysta stanowi ważne źródło informacji o stanie prawnym nieruchomości. Jej analiza powinna być nieodłącznym elementem procesu zakupu nieruchomości, aby uniknąć problemów wynikających z nieujawnionych obciążeń czy roszczeń. Dzięki elektronicznemu dostępowi do ksiąg wieczystych, weryfikacja stanu prawnego nieruchomości jest obecnie znacznie łatwiejsza i dostępna dla każdego zainteresowanego.

Zostaw komentarz