Krótki poradnik jak zostać agentem ubezpieczeniowym

Agent ubezpieczeniowy to osoba prowadząca działalność na rzecz towarzystwa ubezpieczeniowego. Wymagane jest posiadanie przez kandydata wykształcenia co najmniej średniego, przedłożenie za świadczenia o niekaralności i oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych. Kandydat po przeszkoleniu poddawany jest egzaminowi, po zdaniu którego możliwe będzie otrzymanie licencji i wpisu na listę agentów. Czynności agencyjne wykonywane na rzecz towarzystwa mogą być dokonywane przez osoby fizyczne bądź prawne, ale nie spółki cywilne. Pod pojęciem wykonywania czynności kryje się działalność prowadzona w imieniu i na rzecz towarzystwa (łącznie z zawieraniem wszelkich umów, pozyskiwaniem klientów, wykonywaniem działań przygotowawczych i administrowaniem i wykonywaniem umów).

Egzamin na agenta

Kandydat na agenta po wszelkich szkoleniach przystępuje do egzaminu organizowanego przez dane towarzystwo ubezpieczeniowe. Po pozytywnym wyniku może zostać on wpisany na listę agentów i podpisać z firmą umowę agencyjną. Potrzebna będzie opłata skarbowa w wysokości 110 zł, która uiszcza zakład ubezpieczeń. Oczywiście towarzystwo w przypadku rozwiązania takiej umowy w terminie do 7 dni powinno dokonać, za pośrednictwem organu nadzoru, wykreślenia agenta z listy w rejestrze.

Działalność agentów, także multiagentów czyli tych świadczących usługi na rzecz kilku towarzystw, określają przepisy kilku ustaw i rozporządzeń, m.in. ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych, w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych czy w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz sposobu udostępniania informacji z tego rejestru a także w sprawie wniosków o wpis albo zmianę wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych.

Ubezpieczenie OC agenta

Suma gwarancyjna dla agenta wynosi minimum 1250618 euro dla pojedynczego zdarzenia i 1875927 euro dla wszystkich zdarzeń. Jeśli agent nie podpisze polisy OC może zostać ukarany karą o równowartości 1000 euro i będzie zobowiązany do podpisania umowy ubezpieczenia.

Kiedy agent odpowiada za błędy?

W przypadku świadczenia usług na rzecz kilku towarzystw ubezpieczeniowych agent odpowiada za wszelkie błędy związane z wykonywaniem swoich obowiązków. Wtedy ubezpieczenie OC jest obligatoryjne dla agenta, a szczegóły opisuje art. 11 ust. 2-3 Ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

Praca agenta ubezpieczeniowego, jeśli wykonywana z zaangażowaniem, może przynieść nie tylko satysfakcję, ale i niezłe dochody. Wymaga co prawda stałego dokształcania się i uporu w dążeniu do celu i realizacji zamierzeń, ale w rezultacie można się w niej spełnić. Zwłaszcza jeśli ma się ku temu predyspozycje (kontakt z ludźmi). Może to pomysł na biznes? Więcej informacji na temat pracy agenta ubezpieczeniowego znaleźć można w portalu informacjabiznesowa.pl.