Kategoria: Słownik pojęć

Co to jest LTV przy kredycie hipotecznym?

LTV to współczynnik wartości kwoty kredytu hipotecznego do wycenionej wartości nieruchomości bądź do jej ceny sprzedaży. Przykładowo, jeżeli wyceniona wartość lub cena sprzedaży nieruchomości wynosi 100 000 PLN, a …

Co to jest Wibor?

Wibor jest to oprocentowanie, po jakim banki udzielają pożyczek innym bankom. WIBOR ustalany jest w każdy dzień roboczy o godzinie 11:00 na podstawie ofert złożonych przez 13 banków, po …

Co to jest stopa referencyjna?

Stopa referencyjna jest to stopa procentowa będąca podstawą do wyznaczania stałego oprocentowania kredytu w kolejnych okresach obowiązywania stopy procentowej. Stopą referencyjną jest stawka rocznych płatności stałych IRS (Interest Rate …

Co to jest ryzyko kursowe?

Ryzyko kursowe to ryzyko występujące przy kredytach walutowych, ponoszone przez Kredytobiorcę w związku z możliwością wystąpienia zmiany kursu waluty, w której został zaciągnięty kredyt.

Co to sa raty malejące?

Raty malejące są to raty kapitałowo-odsetkowe, składające się z równych rat kapitału (uzyskanych przez podzielenie kwoty udzielonego kredytu przez okres jego spłaty podany w miesiącach) oraz malejące odsetki naliczane …

Co to jest promesa kredytowa?

Promesa kredytowa jest to dokument zawierający zobowiązanie banku do udzielenia kredytu po spełnieniu przez Wnioskodawcę warunków określonych w tym dokumencie w określonym terminie.

Co to jest prolongata?

Prolongata jest to wydłużenie okresu kredytowania poza termin określony w umowie i określenie nowej liczby i wysokości rat lub zmiana terminu płatności rat kapitałowych kredytu oraz określenie nowej ich …

Co to jest poręczenie przy umowie kredytowej?

Poręczenie według prawa cywilnego jest rodzajem zabezpieczenia wierzytelności banku z tytułu udzielonego kredytu. Poręczyciel zobowiązuje się do spłaty kredytu wraz z odsetkami w razie gdyby kredytobiorca nie spłacił kredytu …

Co to jest oprocentowanie zmienne kredytu?

Oprocentowanie zmienne jest to oprocentowanie ustalane jako suma stawki referencyjnej (WIBOR) i marży banku. Wysokość oprocentowania zmiennego jest uzależniona od warunków panujących na rynku, a jego wysokość może zmieniać …