Co warto wiedzieć o kredycie studenckim?

Brak środków finansowych często jest przeszkodą w kontynuowaniu nauki na uczelni wyższej. W takim przypadku dalszą naukę pomoże sfinansować kredyt studencki. Jest to jeden z najkorzystniejszych kredytów gotówkowych dostępnych na rynku.

Dla kogo kredyty studencki?

Kredyty studenckie są pożyczkami preferencyjnymi – dopłaca do nich budżet państwa ze specjalnie utworzonego w tym celu funduszu (Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich). Dokładne warunki przyznawania takich kredytów gotówkowych, reguluje ustawa wydawana w 1998 roku. Zgodnie z jej zapisami, o kredyt na preferencyjnych warunkach, mogą starać się studenci, którzy kontynuują naukę na uczelniach publicznych lub niepublicznych. Może to być tryb dzienny, zaoczny lub wieczorowy. Przepisy regulują także fakt, że naukę na uczelni należy rozpocząć przed ukończeniem 25 lat. Kredyt przysługuje również studentom studiów doktoranckich.

Pierwszeństwo przy uzyskaniu kredytu studenckiego mają osoby o niższych dochodach w rodzinie. Limit ten ustalany jest corocznie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i podawany do opinii publicznej do 30 grudnia (w latach 2014-2015 było to 2500 zł na osobę).

Do jakiego banku po kredyt?

Kredyty studenckie udzielane są wyłącznie przez banki, które mają podpisaną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Sposób składania wniosków i wszystkie formalności określa ustawa.

Jak i kiedy złożyć wniosek?

Wnioski o przyznanie kredytu studenckiego można składać do 15 listopada. Po odmowie, wnioski w innych bankach można złożyć do ostatniego dnia lutego. Do każdego wniosku kredytowego należy dołączyć szereg dokumentów. Banki wymagają zaświadczenia z uczelni, które potwierdza fakt studiowania lub przyjęcia na studia oraz potwierdzenia dochodów w rodzinie wnioskodawcy. Student musi również potwierdzić zdolność kredytową.

Zabezpieczenie kredytu

Osoba, która ubiega się o kredyt studencki, musi mieć poręczyciela. Najczęściej żacy wybierają rodziców. W przypadku, gdy student nie ma poręczyciela posiadającego zdolność kredytową, może złożyć wniosek o poręczenie przez Bank Gospodarstwa Krajowego, który zarządza Funduszem Pożyczek i Kredytów Studenckich.

Przyznanie kredytu i wypłaty

Banki do 15 lutego wydają decyzje kredytowe. Po odmowie, można złożyć wniosek o kredyt w innych bankach. Umowy podpisywane są do 31.03. Pierwsze raty wypłacane są z wyrównaniem. Miesięczne raty (transze) wynoszą 600 zł i są wypłacane przez 10 miesięcy w roku – nie dłużej niż przez 6 lat. Gdy absolwent podejmie studia doktoranckie, wypłata kredytu może być przedłużona o 4 lata.

Jak wygląda spłata?

Kredyt studencki student rozpoczyna spłacać po 2 latach od ukończenia uczelni. Miesięczne raty są o połowę niższe niż wypłacone transze. Co ważne, odsetki od pożyczki są naliczane dopiero w momencie rozpoczęcia spłaty rat (wcześniej pokrywa je Bank Gospodarki Krajowej).